Nacionalni programi in projekti

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) opravlja naloge v zvezi z izvajanjem sprejete Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) v okviru veljavnega državnega proračuna.

ARRS razpisuje, izbira in (so)financira izvajanje programov in projektov.

 

Raziskovalni programi

Raziskovalni program predstavlja zaokroženo področje raziskovalnega dela in je takega pomena za Slovenijo, da obstaja državni interes, opredeljen v nacionalnem programu za področje raziskovalne dejavnosti.

 

Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja

Vodja programa: prof. dr. Dušan Lesjak

Raziskovalna skupina: prof. dr. Mirko Markič, prof. dr. Mitja Ruzzier, prof. dr. Nada Trunk Širca, prof. dr. Milan Vodopivec, izr. prof. dr. Viktorija Florjančič, prof. dr. Zvone Vodovnik, prof. dr. Egon Žižmond, doc. dr. Tina Bratkovič Kregar, doc. dr. Jasna Auer Antončič,  Mihaela Kosančič.

Trajanje: 1. 1. 2015–31. 12. 2018

Rezultati raziskovanja bodo prispevali k razvoju znanj na področju managementa izobraževanja in zaposlovanja ter drugih relevantnih znanosti tako, da bodo teoretična spoznanja in modeli upoštevali družbeno stvarnost, kar bo zagotovilo večjo družbeno relevanco rezultatov, spoznanj in priporočil, ki jih potrebuje tako znanost kot družba znanja. Rezultati bodo razvijali teorije, hkrati bodo uporabni za vse deležnike izobraževanja in zaposlovanja tako na sistemski kot institucionalni ravni.

 

Napredne izdelovalne tehnologije za visoko kakovostno in  trajnostno proizvodnjo

Vodja programa: prof. dr. Janez Kopač

Nosilna institucija: UL Fakulteta za strojništvo

Partnerska organizacija: UP Fakulteta za management

Sodelujoči z UP FM: prof. dr. Borut Likar

Trajanje: 1. 1. 20015–31. 12. 2020

Z realizacijo ciljev programa lahko pričakujemo, da bodo predlagane rešitve prispevale k krepitvi konkurenčnosti proizvodnje, ki je eden izmed temeljnih slovenskih industrijskih sektorjev. Opredelitev programa nadaljuje dosedanje delo in vključuje elemente menedžmenta izdelovalnih tehnologij za trajnostni razvoj. Izpostavljene niso samo inovacije na tehnološkem področju, temveč tudi ponudbe celovitih razvojnih rešitev ter vključitev gospodarskih, socialnih in okoljskih ciljev.

 

Temeljni in aplikativni projekti

Temeljni projekt je izvirno eksperimentalno oziroma teoretično delo, s katerim želimo pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstvih.
Aplikativni projekt je izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu.

 

Vloga značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij in njihovega povezovanja pri tehnološkem razvoju, inovativnosti in rasti

Nosilec: prof. dr. Boštjan Antončič

Nosilna institucija: UL Ekonomska fakulteta

Partnerska organizacija: UP Fakulteta za management

Sodelujoči z UP FM: prof. dr. Mitja Ruzzier

Trajanje: 1. 8. 2013–31. 7. 2016

Raziskovalna skupina: doc. dr. Jasna Auer Antončič, doc. dr. Tina Bratkovič Kregar.

Cilji raziskave: Glavni cilji raziskave so razviti in empirično preveriti model, ki povezuje (preko hipotez) mrežne in psihološke značilnosti managerjev majhnih in srednje velikih podjetij (mrežni elementi za pridobivanje resursov, psihološki elementi – specifični in splošni), tehnološki razvoj, inovativnost in rast podjetij, kot tudi podati pomembne predloge za izboljšanje rezultatov podjetij.

Izvirnost rezultatov: Nobena pretekla raziskava ni vključila in preverila podjetnikove mrežne elemente za pridobivanje virov in psihološke elemente managerjev majhnih in srednje velikih podjetij povezujoč jih s tehnološkim razvojem, inovativnostjo in rastjo podjetij v modelu. Predlagani raziskovalni projekt bo zapolnil to vrzel v raziskavah.

 

Teoretični vidiki in empirična analiza učinkov prožne varnosti na trgu dela

Nosilec: prof. dr. Milan Vodopivec

Trajanje: 1. 7. 2011–30. 6. 2014

Raziskovalna skupina: izr. prof. dr. Primož Dolenc, doc. dr. Igor Stubelj, doc. dr. Andraž Grum, doc. dr. Mateja Jerman, doc. dr. Tanja Kosi, izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel, asist. Suzana Laporšek, Marta Alberti, Mihaela Kosančič.

Cilj predlagane raziskave je proučiti učinke ključnih sprememb v slovenski delovni zakonodaji od začetka 90. let na rezultate na trgu dela in produktivnost. Pri tem se bomo osredotočili na zakonodajne spremembe na treh področij: (i) varovanje zaposlitve, (ii) minimalne plače, in (iii) nadomestila za brezposelnost. V vsakem od področij pomembne zakonodajne spremembe omogočajo opredelitev njihovih učinkov na preučevane spremenljivke.

 

Podoktorski projekti

Podoktorski projekt je temeljni ali aplikativni projekt, ki ga izvaja en raziskovalec – podoktorand, pri katerem še ni preteklo več kot 3 leta od pridobitve doktorata znanosti.

 

Vpliv podjetnika, mreženja, tehnološkega razvoja in okolja na inovacije kot ključne dejavnike uspešnosti MSP – razvoj modela, empirična analiza in mednarodna primerjava na vzorcu podjetij v turistični panogi

Nosilec: izr. prof. dr. Doris Gomezelj Omerzel

Trajanje: 1. 10. 2013–30. 9. 2015

Glavni cilji raziskave so (1) razviti in empirično preveriti integrativni model, ki povezuje vpliv lastnosti podjetnika, mreženja, tehnološkega razvoja in okolja na inovacije kot ključne dejavnike uspešnosti MSP, (2) model empirično preveriti na vzorcu malih in srednjih podjetij v turistični panogi ter (3) izvesti temeljito mednarodno primerjalno študijo za vse dejavnike predlaganega modela med Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Italijo..

Poleg tega želimo preveriti, katere so prevladujoče kategorije inovacij v proučevanem vzorcu turističnih podjetij.

 

 

Projekti ciljnega raziskovalnega programa

Presoja raziskovalnih skupin na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva v Sloveniji in v primerljivih državah

Nosilec: prof. dr. Primož Južnič

Nosilna institucija: Zavod BRIS

Partnerska organizacija: UP Fakulteta za management

Sodelujoči z UP FM: prof. dr. Borut Likar

Trajanje: 1. 7. 2014–30. 6. 2016

S pomočjo bibliometrijskih kazalcev pridobiti podatke o raziskovalnih dosežkih na področju biotehnike v primerljivih državah Evropske unije.

Pregled sedanjega sistema izbire recenzentov na področju projektov s področja biotehnike in primerjava z drugimi vedami.

Analizo informacijskega vedenja in uporabe informacijskih virov s strani raziskovalcev
Na osnovi teh analiz bi pripravili osnutke priporočil za oblikovanje dodatnih/ustreznejših meril in načinov ugotavljanja odličnosti, kakovosti projektov in prenos v prakso. To bi bila tudi osnova za predlog načrta aktivnosti za prihodnji razvoj raziskovanja na področju biotehnike ( kmetijstva, gozdarstva, ribištva in živilstva) v Sloveniji.

Družbena omrežja

Raziskovanje

Kazalo