Študentske ankete

Spremljanje zadovoljstva študentov

Na UP FM zadovoljstvo študentov spremljamo vsako študijsko leto z anketiranjem študentov in z izvedbo razgovorov s študenti po študijskih programih.

Na UP FM izvajamo dve mnenjski anketi:

Anketa FM ob koncu predavanj, ki poteka v spletnem okolju 1ka pri vsakem predmetu ob koncu predavanj v kvartalu ali semestru ob zaključku izvedbe predmetov. Ta anketa je predvsem namenjena razmisleku študenta o pridobivanju znanja in doseganju študijskih rezultatov pri predmetu ter izvedbi predmeta. Rezultate anketiranja učitelji uporabijo pri načrtovanju izvedbe v naslednjem študijskem letu in za izboljšanje kakovosti izvedbe predmeta.

Anketa UP, ki poteka skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete na UP. Anketni vprašalnik je poenoten na ravni univerze. Anketiranje se izvede semestralno v ŠIS-u. Vsak študent lahko v času študija izrazi svoje mnenje o izvedbi predmeta, o delu visokošolskega učitelja, o organiziranosti fakultete ter o ustreznosti ovrednotenja posameznega predmeta z ECTS kreditnimi točkami. Ob koncu študijskega leta fakulteta pripravi poročilo o mnenjskem anketiranju, ki ga sprejme Senat FM, obravnava pa ga tudi Študentski Svet FM ter nanj poda svoje mnenje. 

 

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo