Pravilniki

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze na Primorskem ter Pravili UP Fakultete za management Koper je Študentski svet UP Fakultete za management Koper na svoji 6. redni seji, 10. aprila  2007 sprejel Poslovnik o delu Študentskega sveta UP Fakultete za management Koper.

Poslovnik Študentskega sveta UP Fakultete za management Koper (v nadaljevanju: Poslovnik) je najvišji akt, ki ureja organiziranost in delovanje Študentskega sveta UP Fakultete za management Koper (v nadaljevanju: ŠS UP FM). ŠS UP FM v skladu z zakonom, Statutom Univerze na Primorskem in Pravili UP Fakultete za management Koper s tem Poslovnikom samostojno in avtonomno ureja svoje delovanje ter zagotavlja sodelovanje študentov pri delu in upravljanju UP Fakultete za management Koper.

 

Študentski svet Univerze na Primorskem je na svoji konstitutivni seji, dne 29. 03. 2013 sprejel naslednji Pravilnik o načinu volitev študentskih svetov članic Univerze na Primorskem in organe članice.

 

Na podlagi 60., 77. in 78. člena Statuta Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: Statut UP) je Študentski svet UP Fakultete za management, na 13. dopisni seji dne 28. 10. 2020 sprejel naslednji Pravilnik o načinu volitev članov Študentskega sveta UP Fakultete za management in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa Univerze na Primorskem in UP Fakultete za management.

Družbena omrežja

Študenti

Kazalo