Management, kakovost, razvoj

Management, kakovost razvoj
Zbornik 2. strokovnega posveta
Visoke šole za management v Kopru
z mednarodno udeležbo
Bernardin, 16.–17. november 2001

Junij 2002
240 str., 16 × 24 cm
ISBN 961-6268-83-X

Klubska cena 11,27 €
Običajna cena 18,79 €

» NakupVsebina

Management, kakovost, razvoj
Dr. Cene Bavec

Vodilne teme drugega strokovnega posveta Visoke šole za management v Kopru so management, kakovost in razvoj. Brez dvoma je vsaka od omenjenih tem dovolj pomembna za samostojni posvet, vendar smo se odločili, da jih povežemo v celoto, saj predstavljajo temelje, na katerih gradimo prihodnost naše šole. Management, kakovost in razvoj so način poučevanja, po drugi strani pa so to tudi cilji poučevanja, saj želimo usposabljati dobre managerje, ki bodo nosilci našega prihodnjega razvoja.
Celotno besedilo

The Implications of Performance Management for Teacher Professionalism
Dr Diana Burton and Dr Stephen Bartlett

In the UK over the past twenty years, notions of teacher professionalism have shifted in response to a series of changes to teachers’ work processes wrought by successive governments. Increasing emphasis on accountability, curriculum prescription and performance indicators has diminished teacher autonomy and eroded personal responsibility for professional development. It is argued in the paper that the current Performance Management agenda legitimates this erosion through the rhetoric of raising standards.
Full Text

Institutional Management in Higher Education
Jon File

This presentation outlines a number of key concepts and analyses that may help us understand the challenges facing institutional management in higher education today. It assesses (a) the nature of the unprecedented change in the environment in which higher education is situated; (b) the special characteristics of universities as organisations; (c) the different organisational traditions different systems developed from; (d) a number of models of university decision-making; and (e) the contemporary increase in the power and authority of institutional management.
Full Text

Prihodnost je neopredmetena
Dr. Franko Milost

Človeške zmožnosti so najpomembnejši del premoženja vsakega podjetja, vendar pa, za razliko od ostalih prvin poslovnega procesa, niso izkazane med sredstvi v aktivi klasične bilance stanja. Posledica tega je, da klasično računovodstvo obravnava kot strošek tudi trošenje prvine poslovnega procesa, ki z računovodskega stališča nima nikakršne vrednosti. Računovodstvo človeških zmožnosti pa obravnava zaposlene kot sredstva podjetja, kar pomeni, da daje človeškim zmožnostim vrednostni izraz. V prispevku so najprej predstavljeni razlogi za in proti vključevanju vrednosti zaposlenih v računovodske izkaze. Poleg tega pa obravnava tudi zasnovo računovodstva človeških zmožnosti, sestavine naložb v zaposlene, možne načine vrednotenja zaposlenih, realnost računovodskih izkazov, ki so sestavljeni ob uporabi klasičnega računovodstva, vpliv računovodstva človeških zmožnosti na ravnanje z zaposlenimi, na poslovodno in finančno računovodstvo ter prakso s tega področja.
Celotno besedilo

Managing High Performance: Quality on the Edge of Chaos
Dr Suzanne Winbauer Catana

High performance management is a continuous process of balancing different definitions of quality between four distinct sets of interests. Human resources, products and services, external stakeholders, and the infra-structure of management and information systems. Natural tensions exist between these interests which push and pull organizations in different directions. Under managed or over managed, this creative energy of diversity in organizational needs and interests can lead to organizational chaos resulting in poor performance … low morale, low productivity, non-responsiveness to environmental pressures, and inefficient internal systems. The actions and practices of balancing these tensions naturally place an effective leader/manager in a position of being on the edge of the unknown. Balancing divergent meanings of quality towards complimentary goals characterizes high performance management in the complex organizations in which we find ourselves today.
Full Text

Ekonomika kakovosti
mag. Marjan Babič

Organizacije se za uvajanje sistemov in modelov kakovosti odločajo iz različnih razlogov, med najbolj pogostimi so zahteve odjemalcev. Spremljanje kakovosti proizvoda ali storitve je razmeroma enostavno. Dosti zahtevnejše je merjenje ekonomskih učinkov vlaganj v kakovost. Kljub zahtevnosti bi morale organizacije pristopiti k primerjavam teh vlaganj in koristi ter z njimi usmerjati prizadevanja za izboljševanje kakovosti.
Celotno besedilo

Celovito vkjučevanje funkcij podjetja v doseganje poslovne odličnosti
Dr. Gabrijel Devetak

Ustvarjalnost in poslovna odličnost z vsakdanjo povezavo z marketingom ali trženjem in s skrbjo za inovacijsko politiko je iz dneva v dan bolj izrazita. Prispevek obravnava ustvarjalno ozračje v podjetju in skrb za ustvarjalnost v povezavi s trženjem. Veliko prostora v prispevku namenjam poslovni odličnosti, kakovosti in priznanju Republike Slovenije na tem področju. Bistvo filozofije in prakse trženja temelji na dejstvu, da izhajamo iz plačilno sposobnega povpraševanja; na osnovi tega razvijamo, oblikujemo in proizvajamo ustrezne izdelke (ali izvajamo storitve) za pravočasno ugotovljeno konkretno povpraševanje. S tem zadovoljimo kupce, zaposlene in lastnike kapitala. V organizacijah z dobrim sodelovanjem med strokovnjaki trženja in ustvarjalci drugih oddelkov, lahko pričakujemo ustrezne poslovne rezultate in ustvarjalno ozračje za nadaljnji razvoj, osvajanje novih zahtevnih izdelkov oz. storitev ter novih trgov EU in širše.
Celotno besedilo

Vstopanje Slovenije v EU in trajnostni razvoj
Dr. Fedor Černe

Osnovna tema prispevka je vprašanje, ali vstopanje v Evropsko unijo že samo po sebi zagotavlja uveljavljanje trajnostnega razvoja. V prvem delu ugotavljam, da približevanje Slovenije Evropski uniji samo po sebi še ne zagotavlja tudi uveljavljanja razvoja v skladu z načeli trajnosti. V nadaljevanju to ugotovitev nekoliko relativiziram z navajanjem dejstev, ki kažejo na to, da uveljavljanje pravnega reda EU odpravlja nekatere slabosti dosedanje okoljske politike. Prav te spremembe, skupaj z dobrim izhodiščnim stanjem okolja ter že sprejeto Strategijo gospodarskega razvoja, vidim kot priložnost, da se pričakovani hitrejši razvoj po vstopu v EU izkoristi tudi za uveljavljanje trajnostnega razvoja.
Celotno besedilo

Kakovost – Mreže učečih se šol – učiteljev profesionalizem
mag. Justina Erčulj

Na posvetu Management – Kakovost – Razvoj smo za eno od okroglih miz razpravljali o kakovosti v izobraževanju. V svojem prispevku bi rada ponovno opozorila na dva najpogostejša pristopa h kakovosti v šolah – uspešnost in učinkovitost šol ter nenehno izboljševanje šol. Usmerila se bom na učitelja in njegov profesionalizem kot enega temeljnih dejavnikov kakovostne šole ter presodila, koliko so k razvoju le-tega prispevale Mreže učečih se šol – projekt Šole za ravnatelje, ki temelji na teoretičnih izhodiščih nenehnega izboljševanja šol.
Celotno besedilo

Uporaba Porterjevega modela za analiziranje slovenskega tržišča kave
mag. Peter Ješovnik in Alen Tibljaš

V članku je opredeljen pomen širšega in ožjega zunanjega okolja za obstoj in razvoj podjetja s posebnim poudarkom na analizi ožjega zunanjega okolja. Članek obravnava teoretične osnove analize panoge s pomočjo Porterjevega modela petih konkurenčnih silnic kot enega najpopolnejših metod analize panoge in s tem povezano izgradnjo konkurenčnega položaja na tržišču. Čeprav analiza panoge brezpogojno izhaja iz Porterjevega modela, je tudi kritično ovrednotena. Poleg teoretične opredelitve modela so podane tudi predlagane generične strategije z osnovami konkurenčnih prednosti, ki jih z uporabo teh strategij podjetje lahko doseže. Teoretične ugotovitve so aplicirane na praktičen primer tržišča kave, pri čemer je model ustrezno prilagojen konkretnim slovenskim razmeram.
Celotno besedilo

Odgovornost managementa za kakovost poslovanja podjetja in za trajnostni razvoj
Dr. Janko Kralj

Kakovost poslovanja obsega uspeh in ugled podjetja ter se odraža v dobrih izidih podjetja, ki naj ne bodo le zadovoljivi, temveč vse bolj odlični. Dobri izidi nastajajo na tržišču, če delamo prave stvari (želene na trgu) in na pravi način (učinkovito). Na boljše trženje vpliva tudi ugled podjetja, ki izhaja iz kakovostnih učinkov (pridelki, izdelki, storitve, blago), poslovne sposobnosti in zanesljivosti podjetja ter načela, da je podjetje prijazno okolju. Okolju prijazno podjetje pa je tisto, ki uresničuje trajnostni razvoj (sustainable development) z modrim izkoriščanjem končnih naravnih in obnovljivih virov, s pametno rabo prostora, s skrbjo za čisto okolje, nadziranjem sevanj in zmanjševanjem odpadkov, skrbjo za biološko raznolikost ter modro rabo znanja in tehnologije. Glavni odgovorni za vse to je management in managerji morajo s svojim ravnanjem zanesljivo uresničevati te zamisli.
Celotno besedilo

Nekateri pristopi za izboljšanje delovanja finančne funkcije
Mag. Damijan Kreslin

Značilnost postsocialističnih držav je, da v času socialistične ureditve niso imele financ oz. so bile finance zelo slabo razvite. Podjetje, ki se spremembam in zahtevam poslovnega okolja prilagaja tudi tako, da razvije in posodobi oz. prenovi funkcije, ki so bile do nedavnega nepomembne (v konkretnem primeru, da obvladuje finančno funkcijo kot poslovno funkcijo), pridobiva na konkurenčni prednosti. Prenova (reorganizacija, reinženiring, preoblikovanje, inoviranje) poslovne funkcije zahteva temeljit razmislek in bistveno preoblikovanje procesa, s čimer je mogoče doseči izjemne izboljšave: zmanjšanje stroškov, povečanje kakovosti in skrajšanje časa. Pogoj za uspešno delovanje finančne funkcije je tesna povezava z drugimi poslovnimi funkcijami in podrejenost računovodskemu nadzoru v smislu računovodskih standardov.
Celotno besedilo

Pomen avtonomije v šolskem sistemu
Andrej Koren

Prispevek obravnava avtonomijo v šolskem sistemu. Predstavljenih je nekaj osnovnih pojmovanj avtonomije in njenega pomena za šolski sistem. V drugem delu je podana študija primera, ki na podlagi kvalitativne metodologije raziskuje avtonomijo, kot jo sprejemajo in vidijo ravnatelji, učitelji in minister. Pokaže se, da imajo udeleženci raziskave omejen pogled na avtonomijo v celotnem sistemu. Vidljivost znotraj sistema povezuje, izziva in ločuje. Omejena vidljivost ustvari koncept »plavajoče« in spreminjajoče se avtonomije, ki je blizu postmodernističnemu razumevanju organizacij in s tem šol, ter navidezno predstavlja prehod od kolektivnega in timskega k individualnemu. Pri razumevanju avtonomije je pomembno, da upoštevamo razmerje med dano in sprejeto avtonomijo.
Celotno besedilo

Vloga managementa za dvig kakovosti trženja storitev
Mag. Zlatka Meško Štok

Storitve so nedvomno prihodnost vsake gospodarske dejavnosti in postajajo primarno gibalo gospodarskega razvoja neke države. Za vsako podjetje, ki se želi vključiti ali obdržati na konkurenčnem regionalnem in mednarodnem trgu, je kakovost storitve oz. natančneje kakovost opravljene storitve, ki jo organizacija nudi, odločilnega pomena. Ena izmed osnovnih nalog managementa v organizaciji ali v podjetju je, da so storitve opravljene in izvedene dovolj kakovostno. Cilj podjetja je, da so storitve izvedene tako, da najbolje zadovoljijo zahteve in pričakovanja kupcev oz. odjemalcev, katerim so namenjene.
Celotno besedilo

Evropske smernice za vodenje visokošolskih institucij
Katja Mihelič

Evropa se je v zadnjem desetletju zavedla, da tudi na področju visokega šolstva obstaja konkurenca, predvsem zaradi agresivnega nastopa ameriških dodiplomskih in podiplomskih programov. Začela je z dejavnostmi za povečanje privlačnosti študija v Evropi, predvsem za domače študente, pa tudi za študente z drugih celin. Dvig kakovosti študija hkrati preprečuje »beg možganov« na druge celine in deluje kot magnet za njihove najboljše talente. Z uresničevanjem »Evrope znanja« želi doseči sinergičen učinek in tako boljšo konkurenčnost v svetovnem merilu. To se uresničuje z dokumenti, ki so za podpisnike večinoma moralno zavezujoči (deklaracije). V njih so določene smernice za razvoj visokošolske dejavnosti oz. za dvig kakovosti visokošolskega izobraževanja. Ker tudi država v svoji »supervizijski« vlogi le določa temeljno visokošolsko politiko, ostaja odločitev o upoštevanju teh smernic v glavnem v pristojnosti posamezne ustanove ali, natančneje, njenega managementa. V članku bom po kronološkem zaporedju navedla dokumente, ki so nekakšni mejniki pri oblikovanju teh smernic.
Celotno besedilo

Sistem notranjih finančnih kontrol kot element izboljšanja kakovosti poslovanja občin
Mag. Vilma Milunovič

Občina je temeljna lokalna skupnost, ki predstavlja osnovno celico lokalne demokracije in posluje kot subjekt javnega prava. Tudi občina mora skrbeti za učinkovito in uspešno delovanje ter zagotavljati gospodarno uporabo javnega denarja. Zato se v zadnjih letih v okviru reforme javne uprave tudi občine odločajo za nove pristope, ki so usmerjeni v boljšo kakovost delovanja. Še posebej se kaže potreba po opredelitvi učinkovitega sistema notranjih kontrol in integriranega informacijskega sistema proračunske porabe, kar nam omogoča učinkovitejši nadzor nad izvajanem vseh ključnih procesov v občini. Ta mora temeljiti na celovitem obvladovanju postopkov, informacijskih tokov in procesa odločanja v občini, ki ga določa sistem notranjih finančnih kontrol.
Celotno besedilo

Kakovostno delovanje nepridobitnih – nevladnih organizacij kot osnovni pogoj za obstanek in njihov nadaljnji razvoj: primer Taborniške organizacije v Sloveniji
Mag. Boris Mrak

Kakovostno delovanje nepridobitne – nevladne organizacije je osnovni pogoj za njeno delovanje in nadaljnji razvoj. Poznavanje pojma kakovosti, opredeljevanja kakovosti storitev in načinov presojanja kakovosti delovanja organizacij je izredno pomembno, vendar so za delo organizacije nujno potrebne tudi konkretne raziskave in uporaba teoretičnih znanj. Prispevek predstavlja raziskavo o Poznavanju taborniške organizacije v Sloveniji. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu 1160 gospodinjstev, proporcionalno so bila zajeta gospodinjstva iz vseh regij Slovenije. Podatki, pridobljeni na osnovi te raziskave, so koristni za prihodnje načrtovanje in usmerjanje delovanja taborniške organizacije.
Celotno besedilo

Učeča se organizacija
Maja Barbara Muc

Izzivi iz današnjega globalnega okolja narekujejo nenehno spreminjanje organizacij. Organizacije se soočajo s pritiski na spremembe, ki izhajajo tako iz notranjih kot iz zunanjih okolij. Pri spreminjanju organizacij ni dovolj uporaba namišljene strategije oz. načina spreminjanja, če se zaposleni ne zavedajo potrebe po spreminjanju in če ne sprejmejo načina spreminjanja. Zaposleni so za organizacijo, predvsem za storitveno, (največje) gonilno sredstvo, ki ustvarja konkurenčne prednosti. Zato jih je potrebno skozi proces spreminjanja in izboljševanja organizacije nenehno izobraževati in izpopolnjevati. Tako je eden od načinov mehkega spreminjanja organizacije koncept učeče se organizacije, ki v proces uvajanja koncepta zajema vse zaposlene. Koncept dobiva v slovenskem prostoru vedno večji pomen, medtem ko je v svetu poznan in priznan že vrsto let.
Celotno besedilo

Načrtovanje razvoja vzgojno izobraževalne organizacije – strateški načrt in/ali strateška namera
Mag. Silva Roncelli - Vaupot

V prispevku sta prikazani dve možnosti načrtovanja razvoja vzgojno izobraževalne organizacije za daljše obdobje – strateška namera in strateški načrt. Navedene so glavne značilnosti obeh in osnovni pogoji za izbiro ene in/ali druge možnosti. Strateški načrt je možno oblikovati, če ima organizacija temeljito strateško analizo svojih prednosti in slabosti ter izzivov in nevarnosti okolja, ki vplivajo nanjo; če je okolje, v katerem deluje, relativno stabilno in če ima ustrezno managersko znanje za tovrstno načrtovanje. Če navedeni pogoji niso izpolnjeni, organizacija pa želi kljub temu načrtovati svoj razvoj, lahko oblikuje strateško namero. Poenostavljeno povedano, sporoči svoje razvojne ambicije. Opiše, kaj želi v prihodnosti doseči, in predvidi dejavnosti, ki ji bodo to omogočile. Strateška namera lahko ob primernih pogojih preraste v osnovo za strateški načrt. Lahko je oboje, alternativa in osnova strateškemu načrtu.
Celotno besedilo

Quality and Development Planning in Education
Mag. Nada Trunk Širca

This paper deals with development planning in schools as the basic managerial activities, especially in a changing environment. It is stressed that collaborative organisational culture is one of the conditions for development planning to become a learning process. Many issues that are presented at the institution/school level can be also applied to the institutions at the national level. This paper is written on the basis of the management study which was part of my master study and the experiences I gained when I worked in national educational institutions during preparation and implementation of the new educational legislation in Slovenia. I also gained specific experiences and insights into the school system by providing different training programs for headteachers in the National Leadership School.
Full Text

Pomen organizacijske kulture za kakovost storitev v bančnih ustanovah
Nataša Vrčon Tratar, spec. in dr. Boris Snoj

Nedvomno je organizacijska kultura kot notranja zavest in determinanta vedenja zaposlenih pomemben fenomen znanstvenega proučevanja predvsem z vidika potencialnega dejavnika razvijanja konkurenčne prednosti organizacij. V prispevku obravnavamo nekatere vidike kulture organizacije ter ugotavljamo, kako in ali lahko ustrezne temeljne vrednote v okviru le-te prispevajo k učinkovitemu uresničevanju ciljev v organizacijah. Posebej osvetljujemo temeljno sestavino marketinškega koncepta – naravnanost k odjemalcem – kot možno razsežnost organizacijske kulture ter zvezo med usmerjenostjo organizacijske kulture, kakovostjo storitev in uspešnostjo poslovanja podjetja. Zanima nas, ali usklajenost v zvezi s tem načelom na različnih ravneh organizacije (moč kulture) vpliva na zadovoljstvo zaposlenih in s tem na kakovost storitev in zadovoljstvo odjemalcev.
Celotno besedilo

Razvoj informacijskega sistema – od strateškega načrta do realizacije
Mag. Leo Zornada

V prispevku želimo podati primer pristopa k razvoju informacijskega sistema na konceptualni ravni. S konkretizacijo informacijskega sistema, ki je bil razvit na Visoki šoli za management v Kopru, prikazujemo povezanost pristopa ter soodvisnost posameznih faz v razvoju. Uporabljeno metodologijo Informacijskega inženirstva, ki je bila osnova našega pristopa, smo razširili z delno prenovo poslovnih procesov. Poleg uporabljenega pristopa so v prispevku prikazani tudi problemi in napake, s katerimi smo se srečevali pri razvoju. Pridobljene ugotovitve so posplošene ter zapisane kot predlogi za kvalitetno izvedbo sorodnih projektov. Prispevek zaključimo z oceno razvitega sistema ter analizo izpolnitve strateških ciljev.
Celotno besedilo

Družbena omrežja

Založba

Kazalo