Managing Global Transitions

ISSN 1581-6311 (tiskana izdaja) 1854-6935 (elektronska izdaja)
Letnik 6 · Številka 2 · Poletje 2008

Predgovor
Boštjan Antončič
Celotno besedilo v angleščini

Pot od začetnika v poslu do serijskega podjetnika na Kitajskem in v Nemčiji: ali so vzvodi enaki?
Sergey Anokhin, Dietmar Grichnik in Robert D. Hisrich

Čeprav se podjetniki v novonastalih gospodarstvih v marsičem razlikujejo od podjetnikov na starejših trgih, lahko pri obojih opazimo določene podobnosti, kot so motivacija in cilji, sposobnosti in kompetence, strategije, viri in druge značilnosti. Motivacija in vzvodi so na obeh trgih podobni tistim, ki sta jih opisala že Casson in Lazear, vendar pa pri primerjavi novejših gospodarstev s tistimi z dolgoletno tradicijo opazimo določene razlike. Opravljena študija temelji na podlagi primerjave rezultatov ankete med nemškimi in kitajskimi podjetniki, njen cilj je prispevati k vedenju o podjetništvu na novonastalih trgih. Na podlagi analize med serijskimi podjetništvom in začetniki smo ugotavljali, ali lahko razlike med njimi pripišemo spretnostim in sposobnostim posameznikov, dodatno pa še ali nek motiv bolj prispeva k ustanavljanju več (serijskih) podjetij kot drugi.

Ključne besede: serijsko podjetništvo, novonastala gospodarstva, Kitajska, Nemčija
Klasifikacija JEL: L26
Celotno besedilo v angleščini

Prikaz vpliva ekonomskih in političnih tveganj z uporabo modela ocene vrednosti kreditov za Japonsko, Malezijo in Rusijo
Carl B. McGowan, ml.

Članek prikazuje uporabo modela ocene vrednosti kreditov za Japonsko kot državo z razvitim gospodarstvom, za Malezijo kot za gospodarstvo s srednjevisokimi prihodki in Rusijo, ki spada med gospodarstva z nižjimi do srednjevisokimi prihodki. Uporaba modela kaže, da se ekonomska situacija na Japonskem nenehno rahlo slabša, razberemo pa lahko tudi posledice finančnih kriz v Maleziji (1997-1998) in Rusiji (1998) ter kasnejše izboljšanje razmer na obeh trgih.

Ključne besede: kapital podjetja, neposredne investicije iz tujine, ekonomska rast, vladna politika, politična ekonomija
Klasifikacija JEL: F43, G18, G31, P16
Celotno besedilo v angleščini

Načini pridobivanja znanja pri podjetnikih in njihova uspešnost
Barbara Hvalič Erzetič

Avtorica v prispevku analizira načine pridobivanja znanja pri podjetnikih, kot so pridobivanje formalne izobrazbe, eno- ali večdnevne delavnice, pomoč poklicnih svetovalcev, strokovna literatura in pridobivanje informacij s svetovnega spleta. Pri odločanju o načinih pridobivanja znanja podjetniki uporabljajo različne kriterije, na primer vloženi čas in denar ter pedagoške pristope k učenju. Največkrat je ravno pomanjkanje časa razlog, da se podjetniki ne odločajo za investicije v lastno znanje. Članek skuša dokazati trditev, da so podjetniki, ki več vlagajo v izobraževanje, uspešnejši. Uspeh je avtorica merila z višino letne rasti prodaje, z višino dobička, številom zaposlenih v zadnjih štirih letih ter z mnenjem podjetnikov o uspehu njihovih podjetij. Na koncu članek deli še nasvete, kako naj javne in izobraževalne ustanove podjetnike pripravijo, da bodo le-ti vložili več svojih sredstev v izobraževanje.

Ključne besede: podjetnik, znanje, uspeh
Klasifikacija JEL: D, I, M
Celotno besedilo v angleščini

Šolski managemet: podrejanje Norveške novim oblikam javnega managementa
Arid Tjeldvoll

Namen raziskave je preveriti pomen programov šolskega managementa za trenutno politiko in strategijo izobraževanja na Norveškem. Zanimalo nas je predvsem, kako profesorji razumejo kompetence šolskega managementa. Večina vprašanih meni, da je šolski management usklajen s trenutno šolsko politiko in strategijami, medtem ko manjši del anketiranih ravnatelja vidi le kot osebo, ki delo učitelja olajšala, obenem pa poskrbi za administrativne zadeve. Rezultati raziskave se nanašajo na Norveško. V državi prihaja do razhajanj med starimi oblikami vodenja šol, ki niso managersko naravnane, in željo vlade po učinkovitem in zanesljivem managementu v šolah, kar lahko v prihodnosti vpliva na hitrost sprejemanja šolskih reform na Norveškem.

Ključne besede: šola, management, izobraževanje, politika reform, pedagogika
Klasifikacija JEL: I, O
Celotno besedilo v angleščini

Konkurenca na svetovnih trgih: pot do samostojnih mednarodnih sodišč za razsojanje v primerih konkurence v svetu
Alen Balde

Konkurenca predstavlja področje, kjer morajo ekonomisti in pravniki tesno sodelovati, da je njihovo delo lahko uspešno. Na svetu dandanes nimamo organizacije, ki bi oblikovala svetovno politiko konkurence in obenem postavila pravila konkurenčnega obnašanja. Politika konkurence tako ostaja pod močnim vplivom nacionalnih politik in številnih državnih zakonov. Zaradi prekrivanja zakonodaje prihaja do konfliktov na tem področju. Mednarodne transakcije so tako bolj tvegane in zahtevajo več časa in denarja, kot bi bilo drugače za to potrebno. V primeru ustanovitve mednarodnega sodišča za primere svetovne konkurence, bi te ovire odstranili, obenem pa bi zacvetelo tudi celotna svetovna ekonomija pa tudi države v razvoju bi se lahko neovirano razvijale.

Ključne besede: svetovna konkurenca, svetovni trg, mednarodno sodišče, sprejemanje zakonodaje, Svetovna trgovinska organizacija (WTO)
Klasifikacija JEL: K21, L40
Celotno besedilo v angleščini

• Celotna številka v angleščini
• Povzetki v angleščini
Domača stran revije

Družbena omrežja

Založba

Kazalo