Managing Global Transitions

ISSN 1581-6311 (tiskana izdaja) 1854-6935 (elektronska izdaja)
Letnik 6 · Številka 3 · Jesen 2008

Predgovor
Boštjan Antončič
Celotno besedilo v angleščini

Razmerje med intenzivnostjo vodenja in rastjo vrednosti za delničarja
Pierre Erasmus in Retha Scheepers

Inovacije in vodenje so že dolga leta sinonim za vir vrednosti in ustvarjanje dobička. Pretekle raziskave so pokazale pozitivno povezavo med načini vodenja podjetja in finančnimi kazalci v podjetju, vendar se je zelo malo raziskav osredotočilo na odnos med vodenjem in povečanjem vrednosti za delničarja. V članku bomo zato podrobneje preučili odnos med intenzivnostjo vodenja in ustvarjanjem vrednosti za delničarje. Da bi ocenili intenzivnost podjetniške aktivnosti, smo pri raziskavi uporabili prirejeni model za merjenje korporativnega podjetništva. Ustvarjanje vrednosti za delničarje smo merili s pomočjo celotnega prihodka na delnico in finančne metode ekonomske dodane vrednosti. Raziskava je bila izvedena na vzorcu podjetij iz sektorja industrije na Johannesburg Securities Exchange v obdobju med 2003 in 2005. Raziskava se bolj kot na samo računovodsko plat finančnega poslovanja podjetja osredotoča na razmerje med intenzivnostjo podjetniške aktivnosti in rastjo vrednosti za delničarja.

Ključne besede: intenzivnost podjetniške aktivnosti, merjenje finančne uspešnosti, dodana finančna vrednost
Klasifikacija JEL: L25, L26
Celotno besedilo v angleščini

Odnosi med stili vodenja, podjetniško naravnanostjo in poslovno uspešnostjo
Chung-Wen Yang

Članek prispeva k poznavanju stilov vodenja in podjetniške naravnanosti v srednjevelikih podjetjih ter njihovim vplivom na poslovne rezultate. Raziskava skuša prikazati vpliv, ki ga imajo različni stili vodenja podjetja na razvoj in implementacijo podjetniške usmerjenosti v majhnih in srednjih podjetij na Tajvanu. Poleg tega raziskava proučuje vpliv stilov vodenja in podjetniške usmerjenosti na poslovno uspešnost. Rezultati raziskave kažejo, da različni stili vodenja v določeni meri vplivajo na poslovno uspešnost. Povezava med transformacijskim vodenjem in poslovno uspešnostjo je veliko bolj očitna kot povezava med poslovno uspešnostjo in transakcijskim vodenjem oziroma pasivnim vodenjem. Poleg tega je pozitivna tudi povezava med podjetniško usmerjenostjo in rezultati. Transformacijsko vodenje lahko z večjo podjetniško usmerjenostjo prav tako prispeva k večji poslovni uspešnosti.

Ključne besede: stili vodenja, podjetniška usmerjenost, poslovna uspešnost
Klasifikacija JEL: M10
Celotno besedilo v angleščini

V kakšni meri notranji in zunanji viri znanja prispevajo k izboljšanju inovativnosti
Anja Cotič Svetina in Igor Prodan

Članek proučuje, v kakšnem obsegu različni viri pridobivanja znanja prispevajo k povečanju inovativnosti v podjetjih. Skozi empirično analizo smo na podlagi osebnih intervjujev v 303 podjetjih ocenili vpliv virov znanja na povečanje inovativnosti. Rezultati so pokazali, da imajo največji vpliv na povečanje inovativnosti notranji viri znanja. Obenem je to potrditev, da se v procesu inovacij podjetja v veliki meri zanašajo na znanje iz lastnih razvojnih oddelkov, na nenehno nadgradnjo in notranje izobraževanje ter na praktične programe usposabljanja. Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da zgolj notranje znanje za inovacije ne zadostuje in da podjetja potrebujejo dodatna znanja, ki jih zaposleni pridobijo izven podjetja. Za večji dotok idej in postopkov, ki vodijo k povečanju inovativnosti, morajo podjetja krepiti globalne povezave s sorodnimi podjetji in institucijami.

Ključne besede: znanje, inovacija, modela struktururirane enačbe
Klasifikacija JEL: O30, O31
Celotno besedilo v angleščini

Zagotavljanje profesionalnosti zunanjih evalvacijskih komisij: primer dobre prakse iz Slovenije
Karmen Rodman in Nada Trunk Širca

V letih 2006 in 2007 je sistem visokega šolstva v Sloveniji naredil prve korake k izgradnji nacionalnega modela zunanje evalvacije (IEE), ki je primerljiva z ostalimi evropskimi modeli evalvacije. Prvi del članka razpravlja o glavnih usmeritvah v okviru evropskega visokošolskega modela, sledi opis razvoja področja zagotavljanja kakovosti v okviru visokega šolstva v Sloveniji s poudarkom na letih 2006 in 2007. Članek v veliki meri prispeva k vrednotenju rezultatov nacionalnega pilotskega projekta institucinalnega eksternega ocenjevanja (IEE) in posebej izpostavlja profesionalne kompetence članov Zunanje evalvacijske komisije (EEC). Rezultati opazovanj kažejo na potrebo po ustreznem usposabljanju članov EEC. Avtorici predlagata izdelavo povzetka potreb EEC in vzpostavitev etičnega kodeksa za delo komisije, ki naj bi poudarjal zaželene vrednote in principe ravnanja članov EEC.

Ključne besede: zagotovitev kvalitete, višje izobraževanje, zunanje ocenjevanje, institucionalno izobraževanje, zunanja ocenjevalna komisija
Klasifikacija JEL: M42, I28
Celotno besedilo v angleščini

Empirična analiza dejavnikov kreditnega tveganja v slovenskem bančnem sistemu
Boštjan Aver

Študija prikazuje rezultate analize različnih dejavnikov kreditnega tveganja v slovenskem bančnem sistemu. Namen empirične analize je ugotoviti, kateri makroekonomski dejavniki vplivajo na sistemska kreditna tveganja v slovenskem bančnem portfelju. Izsledki raziskave so potrdili glavno hipotezo, da imajo določeni makroekonomski dejavniki odločilen vpliv na ocenjeno kreditno tveganje. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da je kreditno tveganje posojilnega portfelja odvisno od stopnje zaposlenosti oziroma brezposelnosti v Sloveniji, od kratkoročnih in dolgoročnih obrestnih mer slovenskih bank ter Banke Slovenije in od vrednosti Slovenskega borznega indeksa. Na podlagi izsledkov raziskave ni moč trditi, da bi bilo kreditno tveganje odvisno od stopnje inflacije v Sloveniji, rasti BDP (industrijske proizvodnje), menjalnih tečajev za evro in ameriški dolar ali od rasti stopnje slovenskega uvoza in izvoza.

Ključne besede: slovenski bančni sistem, dejavniki kreditnega tveganja, posojilni portfelj, Banka Slovenije, makroekonomski dejavniki
Klasifikacija JEL: G11, G21
Celotno besedilo v angleščini

• Celotna številka v angleščini
• Povzetki v angleščini
Domača stran revije

Družbena omrežja

Založba

Kazalo