Managing Global Transitions

ISSN 1581-6311 (tiskana izdaja) 1854-6935 (elektronska izdaja)
Letnik 6 · Številka 4 · Zima 2008

Predgovor
Boštjan Antončič
Celotno besedilo v angleščini

Globalizacija v nevarnosti: spreminjajoče se preference držav in družb
James M. Quirk

Po dolgotrajnih in razširjenih trendih, ki so bili naravnani k svobodnejšim in bolj integriranim trgom, ljudem in idejam, kaže nenaklonjenost podreditvi idealov globalizacije državnim interesom znake resne erozije. Nedavni primeri vključujejo naslednje spremembe: mednarodne institucije so se zlomile, države so povečale nadzor nad energijskimi viri in te uporabile kot diplomatski vpliv, ZDA pa so opustile načela globalizacije. Razlogi za te spreminjajoče se preference so tako ideološki kot praktični. Rezultat vsega tega je, da so ključni elementi globalizacije v nevarnosti, posledice pa so nepredvidljive.

Ključne besede: politična ekonomija, globalizacija, mednarodne institucije, ekonomski nacionalizem, nacionalizem virov, finančna kriza
Klasifikacija JEL: F02, F13, F33, F52, G01
Celotno besedilo v angleščini

Vzroki za nastanek konflikta v organizacijah javnega in zasebnega sektorja v Južni Afriki
Chris van Tonder, Werner Havenga in Jan Visagie

Negotovost, ki spremlja organizacijske spremembe, povečuje možnosti medorganizacijskega konflikta. Ne glede na to je znanje o virih (ali vzrokih) organizacijskega konflikta slabo razvito, kar je predvsem posledica maloštevilnih empiričnih raziskav, še posebno v Južni Afriki. Članek proučuje vzroke za konflikt v dveh južnoafriških organizacijah, ki delujeta v različnih ekonomskih sektorjih. Na vzorcu 203 ljudi, zaposlenih v omenjenih organizacijah, je bila izvedena eksperimentalna raziskava, ki se je osredotočila tako na vzroke kot tudi vplive konflikta. Komparativna analiza je pokazala, da imata omenjeni organizaciji zelo različne poglede na vzroke in posledice konflikta. O vplivu teh ugotovitev za nadaljnjo raziskavo in upravljanje konflikta bo potrebna še kakšna razprava.

Ključne besede: organizacijski konflikt, upravljanje konflikta, upravljanje s človeškimi viri, upravljanje
Klasifikacija JEL: D740, L290, M120
Celotno besedilo v angleščini

Upravljanje in civilna družba na ravni Evropske unije
Matevž Tomšič in Mateja Rek

Avtorja se v članku ukvarjata z vlogo civilne družbe kot dejavnikom evropskega demokratičnega upravljanja. Demokratično upravljanje dojemata kot razširjeno poliarhijo, kar se nanaša tako na dimenzijo volilne odgovornosti kot tudi na mehanizme stalnega nadzora nad nosilci moči, ki jih zagotavlja institucionalno ravnotežje moči. Avtorja proučujeta posebnosti upravljanja in posebnosti civilne družbe na ravni Evropske unije. Trdita, da je participatorna demokracija na ravni Evropske unije neuresničljiva, kar drži tudi za vključevanje državljanov v civilno družbo, organizirano na ravni Evrope. Menita, da civilna družba, organizirana na evropski ravni, lahko pripomore k večji odgovornosti institucij Evropske unije, vendar na poseben način. In sicer ne prek povečevanja politične angažiranosti državljanov in njihovega povezovanja z institucijami, temveč z medsebojnim nadzorom raznih družbenih akterjev, ki bi spodbujali večjo preglednost političnega procesa.

Ključne besede: upravljanje, civilna družba, demokracija, odgovornost, Evropska unija
Klasifikacija JEL: Y9
Celotno besedilo v angleščini

Neuspehi pri sklepanju partnerstva za uspeh na konkurenčnem trgu: primer poljskih smučarskih letovišč
Michał Żemła

Tematika sodelovanja lokalnih zainteresiranih strank za uspeh na turističnem trgu je popularna, vendar se raziskave po navadi osredotočijo na uveljavljene zahodne ekonomije. Ker so bila pravila za sodelovanje izpeljana iz primerov zahodnih praks, ta niso popolnoma primerna za nove demokracije srednje- in vzhodnoevropskih držav. Analizirani primer največjega poljskega smučarskega letovišča - Szczyrk dokazuje, da pri poljskih zimskih športnih destinacijah ni mogoče doseči zahodnih standardov sodelovanja. Za zainteresirane stranke v omenjenem primeru sta značilna medsebojno nezaupanje in sovražen odnos, kar se najbolj kaže v zelo nizki ravni konkurenčnosti produkta. To pa še ni vse. Razvoj smučarskih produktov na Poljskem se ostro kritizira tudi z okoljskega stališča, posledica tega pa je pojav še enega resnega, težko obvladljivega konflikta, ki izhaja iz različnih interpretacij ideje o trajnostnem razvoju turizma.

Ključne besede: smučarsko letovišče, srednja in vzhodna Evropa, poljska smučarska industrija
Klasifikacija JEL: L83, R58
Celotno besedilo v angleščini

Vpliv evra na slovensko turistično industrijo
Helena Nemec Rudež in Štefan Bojnec

Članek proučuje vpliv uvedbe evra v Sloveniji na njen turizem. V ta namen je bila v drugi polovici leta 2007 izvedena empirična raziskava, v kateri smo tuje turiste v Sloveniji spraševali po mnenju o uvedbi evra v Sloveniji. Dobljene podatke smo obdelali z multivariatno faktorsko analizo, ki je potrdila štiri skupne razsežnosti vpliva uvedbe evra na slovenski turizem, in sicer: privlačnost, stroški, dragost in primerjava. Povprečna vrednost analiziranih predmetov kaže, da se najpozitivnejši učinki uvedbe evra kažejo na neposredni primerjavi stroškov in olajšani primerjavi turističnih destinacij v evroobmočju. Empirični rezultati kažejo, da je imela uvedba evra največji vpliv na primerjanje turističnih destinacij v evroobmočju, temu sledi občutno znižanje potovalno-operativnih stroškov. Med tujimi turisti je bila potrjena tudi povečana dragost destinacije, medtem ko o občutnem izboljšanju privlačnosti Slovenije kot turistične destinacije po uvedbi evra ne moremo govoriti.

Ključne besede: uvedba evra, Evropska unija, slovenski turizem, multivariatna faktorska analiza
Klasifikacija JEL: C42, E42, F36, L83
Celotno besedilo v angleščini

• Celotna številka v angleščini
• Povzetki v angleščini
Domača stran revije

Družbena omrežja

Založba

Kazalo