Managing Global Transitions

ISSN 1581-6311 (tiskana izdaja) 1854-6935 (elektronska izdaja)
Letnik 7 · Številka 1 · Pomlad 2009

Predgovor
Boštjan Antončič
Celotno besedilo v angleščini

Kaj žene inovacijo? Vzroki in posledice za nanotehnologije
Ingrid Ott, Christian Papilloud in Torben Zülsdorf

Pričakovati je, da bodo v naslednjih desetletjih nanotehnologije prevladujoče tehnologije za splošno uporabo. Njihov tržni potencial je neizmeren in utemeljitve ponudbe, še posebno pa povpraševanja bodo imele daljnosežne posledice za inovacije, kar se bo lahko pokazalo v obliki povečane miniaturizacije ali v oblikovanju popolnoma novih proizvodov, procesov ali storitev. Inovacije na področju nanotehnologij ne vplivajo samo na storilnost v sektorjih nadaljnje proizvodnje, ampak se tudi vračajo nazaj k nanotehnologijam in tako ustvarjajo krog kontinuirane inovacije. Po nanokomponentah povprašujejo predvsem podjetja, medtem ko zasebniki povprašujejo po končnih proizvodih, procesih ali storitvah, ki jih nanotehnologije povečujejo. Zaradi sporne narave tehnologije odjemalčev odnos do tveganja in tehnologije vpliva na zasebno povpraševanje in tako lahko spodbudi ali ovira inovacijo. Ta članek poskuša razložiti, kako te kompleksne soodvisnosti in povratni mehanizmi vplivajo na potek celotne inovacije v sektorjih nadaljnje proizvodnje, ki jo sprožijo nanotehnologije, ter kako to vpliva na nadaljnje izboljšave nanotehnologij.

Ključne besede: tehnologije za splošno rabo, sporne tehnologije, dejavniki inovacije
Klasifikacija JEL: O33, Z13
Celotno besedilo v angleščini

Model za oblikovanje odločitev glede tujih neposrednih naložb, ki za analizo političnega in gospodarskega tveganja uporablja realne spremenljivke
Carl B.McGowan, ml., in Susan E. Moeller

Matrika tujega naložbenega tveganja (FIRM), ki jo je leta 1983 razvil Bhalla, za oblikovanje odločitev glede tujih neposrednih naložb uporablja merila političnega in gospodarskega tveganja. FIRM se lahko uporabi pri oblikovanju matrike, ki na osnovi političnega in gospodarskega tveganja razvrsti države na naslednje kategorije: sprejemljive, nesprejemljive ali negotove za naložbe. Članek prikazuje uporabo na spletu dostopnih spremenljivk političnega in gospodarskega tveganja v razširjenem modelu, ki uporabi tri merila političnega tveganja in tri merila gospodarskega tveganja. Po določitvi skupine držav, ki bi bile sprejemljive za tuje neposredne naložbe, se multinacionalna podjetja lahko osredotočijo na nadaljnjo analizo sprejemljivih držav.

Ključne besede: analiza političnega tveganja, analiza gospodarskega tveganja, tuje neposredne naložbe, multinacionalne združbe
Klasifikacija JEL: G2, F2
Celotno besedilo v angleščini

Vpliv zunanjega izvajanja in informacijsko-komunikacijske tehnologije na virtualizacijo podjetja
Massimo Manzin in Borut Kodrič

Članek obravnava področje virtualnih organizacij, ki jih po mnenju mnogih avtorjev sestavljata dve komponenti: zunanje izvajanje ter informacijsko-komunikacijsko tehnologija. V raziskavi so avtorji poskušali določiti, katera od teh dveh komponent po mnenju zaposlenih na področju slovenskega turizma bolj prispeva k virtualizaciji podjetja. Ugotovili so, da zunanje izvajanje bolj vpliva na virtualizacijo podjetja kot informacijsko-komunikacijska tehnologija, saj podjetju omogoča pridobivanje novih znanj in izkušenj ter povečuje njegovo konkurenčnost na trgu.

Ključne besede: virtualna organizacija, zunanje izvajanje, informacijsko-komunikacijska tehnologija
Klasifikacija JEL: L22, D23
Celotno besedilo v angleščini

Povezanost med uspešnostjo upravljanja z gibljivimi sredstvi in dobičkom pred obrestmi in davki
Azhagaiah Ramachandran and Muralidharan Janakiraman

Namen članka je analizirati odnos med uspešnostjo upravljanja z gibljivimi sredstvi (WCME) in dobičkom pred obrestmi in davki (EBIT) papirne industrije v Indiji med leti 1997/1998 in 2005/2006. Za izmero WCME se izračunajo tri indeksne vrednosti, in sicer indeks uspešnosti, indeks uporabe in indeks učinkovitosti, ki se povežejo s pojasnjevalnimi spremenljivkami, tj. dnevi vezave denarja, dnevi obveznosti do dobaviteljev, dnevi unovčenja terjatev, dnevi vezave zalog. Nadalje se stopnjo stalnih finančnih sredstev, stopnjo finančnega dolga ter velikost (naravni logaritem prodaje) uporabi kot kontrolne spremenljivke v analizi in poveže z EBIT. Študija pokaže, da je papirna industrija zadovoljivo upravljala z gibljivimi sredstvi. Spremenljivka dnevi obveznosti do dobaviteljev kaže znatno (-)ve povezanost z EBIT, kar pomeni, da se z razporeditvijo plačila dobaviteljem izboljša EBIT. Papirna industrija v Indiji v tem obdobju posluje izjemno dobro, vendar pa manj dobičkonosna podjetja čakajo dlje, da plačajo svoje račune, ter poskušajo zmanjšati število dni za vezavo denarja.

Ključne besede: uspešnost upravljanja z gibljivimi sredstvi, dobički pred obrestmi in davki, gibljiva sredstva, kratkoročne obveznosti
Klasifikacija JEL: G30, G32
Celotno besedilo v angleščini

Strateški nakup v gospodinjstvu: vedenje porabnika pri nakupu hiše
Mateja Kos Koklič in Irena Vida

Namen te študije je s porabniškega stališča raziskati vedenje porabnika pri nakupu hiše. Ob upoštevanju obstoječe literature, ki proučuje nakupno odločanje porabnikov, je namen te raziskave trojni: (a) ponuditi konceptualni model nakupnega odločanja porabnika znotraj okvira porabniškega vedenja; (b) pridobiti znanje o dejavnikih, ki z empiričnega stališča vplivajo na ta proces, še posebno na nakupe montažnih hiš; in (c) ponuditi implikacije za dobre nakupe montažnih hiš. Rezultati naših poglobljenih intervjujev z nedavnimi lastniki in morebitnimi kupci po naročilu narejenih montažnih hiš kažejo, da kognitivni in racionalni dejavniki ne ponujajo zadostne razlage porabniškega vedenja pri nakupu izdelka, kot je hiša, ki zahteva visoko stopnjo angažiranosti porabnika. Poleg idiosinkratičnih lastnosti posameznika, njegovega osebnega statusa in dejavnikov okolja bi se morala za boljše razumevanje sprejemanja takšnih odločitev upoštevati tudi vloga čustev, izkušenj, podzavestnih dejavnikov, potreb ter ciljev.

Ključne besede: porabniško odločanje, strateški nakup, montažna hiša, kvalitativna raziskava
Klasifikacija JEL: M30, M31
Celotno besedilo v angleščini

• Celotna številka v angleščini
• Povzetki v angleščini
Domača stran revije

Družbena omrežja

Založba

Kazalo